ಭಾರತಿ ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿವೃತ್ತಿ

ದೇವಳದ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ರಾಜಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 31.05.2022ರಂದು ನಿವೃತ್ತಿಗೊಂಡರು.
0 5

Details

ದೇವಳದ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ರಾಜಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 31.05.2022ರಂದು ನಿವೃತ್ತಿಗೊಂಡರು.

Reviews

Write Your Review

Rating :