ಶ್ರೀ ಭಗವಂತ ಖೂಬಾ ಭೇಟಿ

ಶ್ರೀ ದೇವಳಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಾಯಕ ರಾಸಾಯನಿಕ & ರಸಗೊಬ್ಬರ, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಭಗವಂತ ಖೂಬಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ 29.10.2021ರಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು
0 5

Details

ಶ್ರೀ ದೇವಳಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಾಯಕ ರಾಸಾಯನಿಕ & ರಸಗೊಬ್ಬರ, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಭಗವಂತ ಖೂಬಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ 29.10.2021ರಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು

Reviews

Write Your Review

Rating :