ಕಟೀಲು ನೃತ್ಯ

ಕಟೀಲು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಶ್ರೀ ಬ್ರಾಮರೀ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಭಾರತೀ ಕದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿನ ರಶ್ಮೀ ಚಿದಾನಂದ ಮತ್ತು ಬಳಗದವರಿಂದ ನೃತ್ಯಯಜ್ಞ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.
0 5

Details

ಕಟೀಲು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಶ್ರೀ ಬ್ರಾಮರೀ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಭಾರತೀ ಕದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿನ ರಶ್ಮೀ ಚಿದಾನಂದ ಮತ್ತು ಬಳಗದವರಿಂದ ನೃತ್ಯಯಜ್ಞ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.

Education Institutions

Special Students

Reviews

Write Your Review

Rating :