ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ತಯಾರಿ

ಇದೇ ಬರುವ ತಾ22.01.2020 ರಿಂದ 03.02.2020 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೊತ್ಸವಕ್ಕೆ ನಾನಾರೀತಿಯ ತಯಾರಿಗಳು ಶ್ರೀದೇವಳದ ಒಳಾಂಗಣ, ಹೊರಾಂಗಣ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
0 5

Details

ಇದೇ ಬರುವ ತಾ22.01.2020 ರಿಂದ 03.02.2020 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೊತ್ಸವಕ್ಕೆ ನಾನಾರೀತಿಯ ತಯಾರಿಗಳು ಶ್ರೀದೇವಳದ ಒಳಾಂಗಣ, ಹೊರಾಂಗಣ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

Education Institutions

Special Students

Reviews

Write Your Review

Rating :