ಗ್ರಹಣಶಾಂತಿ ಹೋಮ

ದಿನಾಂಕ 26.12.2019ರ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀದೇವಳದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣಶಾಂತಿ ಹೋಮ ಜರಗಿತು.
0 5

Details

ದಿನಾಂಕ 26.12.2019ರ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀದೇವಳದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣಶಾಂತಿ ಹೋಮ ಜರಗಿತು.

Reviews

Write Your Review

Rating :