ಚಿನ್ನದ ಚಾಮರ ಅರ್ಪಣೆ

ಕುತ್ತೆತ್ತೂರು ಕುಸುಮ ಮತ್ತು ವಿಠಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಮಕ್ಕಳು ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ 11 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಚಿನ್ನದ ಚಾಮರ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.
0 5

Details

ಕುತ್ತೆತ್ತೂರು ಕುಸುಮ ಮತ್ತು ವಿಠಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಮಕ್ಕಳು ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ 11 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಚಿನ್ನದ ಚಾಮರ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.

Reviews

Write Your Review

Rating :