ದೇವಳಕ್ಕೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಶ್ರೀಮತಿ ತುಳಸಿ ಗೌಡ ಭೇಟಿ

ಶ್ರೀ ದೇವಳಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ 05.12.2021ರಂದು ಭಾರತ ಸರಕಾರದಿಂದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ತುಳಸಿ ಗೌಡ ರವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.
0 5

Details

ಶ್ರೀ ದೇವಳಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ 05.12.2021ರಂದು ಭಾರತ ಸರಕಾರದಿಂದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ತುಳಸಿ ಗೌಡ ರವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು

Reviews

Write Your Review

Rating :